GDPR - AVG mei 2018 in de Praktijk

Dhartiaanse Dynamica vzw
Centrum voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Psycho-energetica

General Data Protection Regular of Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Dhartiaanse Dynamica vzw verwerkt haar persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In eerste instantie heeft zij deze gegevens van haar patiënten nodig om vakkundige
begeleiding van de diverse psychosomatische klachten blijvend te kunnen opvolgen.
Persoonlijke gegevens dienen nu vanaf heden te worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) van de AVG.
Dit wil zeggen dat de patiënt éénmalig een schriftelijke toestemming geeft aan de Dhartiaanse Dynamica vzw,
hierbij vertegenwoordigd door Gina d’Harte, en dit door het handtekenen van een speciaal hiertoe ontworpen document.
Dit gebeurt bij aanvang van een intake gesprek dat een psycho-therapeutische sessie inluidt.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a)
heeft de patiënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. De patiënt heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens
en kan deze ook laten verwijderen. Bovendien heeft de patiënt het recht te beschikken over een kopie,
weliswaar in gestructureerde en leesbare vorm.
Teneinde deze rechten uit te oefenen, wordt de patiënt gevraagd om een e-mail te zenden
naar volgend adres: info@dhartiaansedynamica.be
Bij klachten beschikt de patiënt over het recht om deze in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Het document (wordt u aangeboden bij het intakegesprek)

(General Data Protection Regular ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De betrokkene ……………………………………………….……………………………………………….
heeft de Dhartiaanse Dynamica vzw toestemming gegeven voor het verwerken van persoonlijke gegevens.
De besproken gegevens worden schriftelijk genoteerd op papier en daarvan bestaat één enkele versie.
Enkel ikzelf - Gina d’Harte - heeft als psychotherapeut toegang tot de geschreven informatie.
De gegevens worden onder geen enkele vorm digitaal opgeslagen en ik maak geen gebruik van de gegevens voor andere doeleinden.
De geschreven informatie wordt na maximaal vijf jaar vernietigd. Gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.
Ik vraag aan u dit in alle vrijheid te lezen en daarvoor toestemming te geven zodat de Dhartiaanse Dynamica vzw
voldoet aan de wettelijke verplichting van GDPR.

Handtekening van de betrokkene,

Heusden praktijk, datum……………………………